Махадев

Сайт об индуизме и ведических знаниях

Шанкара Шива Бхоле
текст

Шанкара Шива Бхоле

Shankara Shiva Bhole Umapati Mahadev
Shankara Shiva Bhole Umapati Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Mahadev (5 раз)
Aa aa aa aa aa aa aa aa
Mahesham Suresham
Suraarti Naasham
Suraarti Naasham
Vibhum Vishvanathaam
Vibhutyang Bhusham
Vibhum Vishvanathaam
Vibhutyang Bhusham
Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram
Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram
Sadaananad Nimem Prabho Panchbhadram
Sadaananad Nimem Prabho Panchbhadram
Namaste Namaste Vibhovishvamurtey
Shankara Shiva Bhole Umapati Mahadev
Shankara Shiva Bhole Umapati Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Mahadev (9 раз)
Tatva Jagatbhavati Devbhavsmarare
Tavye Tisthati Jagan Midd Vhishvanath
Tatva Jagatbhavati Devbhavsmarare
Tavye Tisthati Jagan Midd Vhishvanath
Tvayey Gachhati Layam Jagdedhisha
Lingatmakam Hararchara Charat Vishvarooping
Namaste Namaste Tapo Yog Gamyaa
Shankara Shiva Bhole Umapati Mahadev
Shankara Shiva Bhole Umapati Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Palanhaar Parmeshvar
Vishvroop Mahadev
Mahadev (5 раз)
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya

0